Privacy Voorwaarden I WANT MOORE

Red Frog BV

Our Dutch Privacy Statement applies to this website.

INHOUDSOPGAVE

Artikel 1 – Wij respecteren jouw privacy

Artikel 2 – Wanneer verwerkt I Want Moore gegevens?

Artikel 3 – Welke gegevens verwerkt I Want Moore?

Artikel 4 – Voor welke doeleinden verwerkt I Want Moore gegevens?

Artikel 5 – Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Artikel 6 – Jouw rechten

Artikel 7 – Beveiliging

Artikel 8 – Bewaartermijn

Artikel 9 – Wijzigingen

Artikel 10 – Cookies

Artikel 11 – Gebruik van locatie en locatiegegevens

Artikel 12 – Contacteer ons

 

ARTIKEL 1 WIJ RESPECTEREN JOUW PRIVACY

I Want Moore - Red Frog BV hecht veel waarde aan je vertrouwen in ons bedrijf. Wij nemen dan ook jouw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring leggen wij uit hoe I Want Moore - Red Frog BV je persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van het vlak van gegevensverwerking.

De gegevensverwerker is I Want Moore - Red Frog BV met maatschappelijke zetel, Vosveld 8a, 2110 Wijnegem.

De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken zijn alle aanbieders op de I Want Moore app.

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan je steeds contact opnemen met onze diensten, via het online contactformulier of via email: info@iwantmoore.eu.

Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij je vragen je te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

ARTIKEL 2 WANNEER VERWERKT I WANT MOORE - RED FROG BV GEGEVENS?

I Want Moore - Red Frog BV verzamelt en verwerkt je gegevens wanneer je gebruik maakt van onze website om onder andere een bestelling te plaatsen van culturele en recreatieve activiteiten of wanneer je op een andere manier met ons contact opneemt. Ben je leverancier, dan worden je gegevens of deze van je contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden je gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij je gegevens met de bedoeling je onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over je verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om de overeenkomst waar je om hebt verzocht uit te voeren.

 

ARTIKEL 3 WELKE GEGEVENS VERWERKT I WANT MOORE - RED FROG BV?

I Want Moore - Red Frog BV verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens:

 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens verzameld worden, met name uw IP-adres.
 • Klantgegevens - Wanneer je ons je gegevens meedeelt voor het plaatsen van een bestelling, reserveren van een boeking of andere diensten waarvoor je op ons beroep doet, verzamelen we: jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en BTW-nummer en alle andere persoonsgegevens die je ons vrijwillig overmaakt. Wij kunnen ook gegevens met betrekking op je interesses of plannen voor toekomstige reservaties of gerelateerde diensten verzamelen.
 • Financiële gegevens - In het kader van onze boekhouding verzamelen wij gegevens zoals je bankrekeningnummer, IBAN-nummer,...
 • Leveranciersgegevens - Wanneer je een (potentiële) leverancier bent, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en BTW-nummer en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Communicatiegegevens - Wanneer je ons belt, mailt of een contactformulier invult, dan verzamelen wij de volgende persoonsgegevens: jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.
 • Gegevens voor direct marketing - Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief of een ‘active consent’ geeft, dan verzamelen wij jouw naam en e-mailadres en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt. In dit geval treedt I Want Moore - Red Frog BV op als verwerkingsverantwoordelijke.
 • Gegevens voor direct marketing van onze aanbieders - Wanneer je je inschrijft op de nieuwsbrief van een van onze aanbieders of een ‘active consent’ geeft aan een van onze aanbieders op onze website, dan verzamelen zij jouw naam en e-mailadres en alle andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.

 

ARTIKEL 4 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT I WANT MOORE - RED FROG BV GEGEVENS EN OP WELKE BASIS?

I Want Moore - Red Frog BV gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens en financiële gegevens - voor ons klantenbeheer, namelijk het correct uitvoeren van je reservatie of het verlenen van gerelateerde diensten of producten, met als rechtsgrond het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan onze wettelijke boekhoudkundige verplichtingen
 • Leveranciersgegevens - om je een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, je facturen te betalen en met je te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;
 • Communicatiegegevens - om je vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact.
 • Gegevens voor direct marketing - om je te informeren over de diensten die wij aanbieden, nieuwsbrieven, acties en promoties, communicatie/public relations met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij I Want Moore - Red Frog BV. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer onze nieuwsbrieven wenst te ontvangen via de opt-out mogelijkheid in onze e-mails of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.
 • Gegevens voor direct marketing van onze aanbieders - om je te informeren over de diensten die zij aanbieden, nieuwsbrieven, acties en promoties, communicatie/public relations met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten dan wel je expliciete, voorafgaande toestemming als je nog geen klant bent bij respectievelijke aanbieder. Je kan op elk ogenblik aangeven dat je niet langer de nieuwsbrieven wenst te ontvangen via de opt-out mogelijkheid in de e-mails of door hen rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

ARTIKEL 5 WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN? 

Je gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dat is concreet het geval voor de goede uitvoering van je reservatie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor je op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde analyse of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van I Want Moore - Red Frog BV.

Uw persoonsgegevens worden (enkel) verwerkt door de betrokken verwerkingsverantwoordelijke, gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke(n) en/of verwerker(s) -welke allen gebonden zijn tot de vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking- met inachtneming van een (onderling-) open marketingdatabeleid.

Dit onderling (open-) marketingdatabeleid houdt in dat alle (ruwe) (verkoops-)data, en desgevallend andere data, met uitzondering van die datasets en -banken waarvan de vertrouwelijkheid op grond van een wettelijk bepaling wordt beschermd of logischerwijze mag worden verwacht, door alle (individuele) Aanbieders op het Platform kunnen gebruikt en met elkaar (nl. onderling) kunnen gedeeld worden, maar dit -uitsluitend- teneinde een sterk(er) verkoopbeleid te kunnen realiseren.

Wij hebben gezorgd dat onze werknemers en partners zijn gebonden aan geheimhouding en aan naleving van de voorschriften betreffende gegevensbescherming.

Soms zijn wij verplicht om je gegevens door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Je gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen (buiten de Europese Economische Ruimte) of internationale organisaties.

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat je persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen je in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar je begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Jouw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dat rechtens is toegestaan of als je er van tevoren toestemming voor heeft gegeven. Meer in het bijzonder zullen wij jouw gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier op de markt brengen

 

ARTIKEL 6 JOUW RECHTEN

Als wij je gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan je je hiertegen te allen tijden verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met I Want Moore - Red Frog BV, dit zowel telefonisch als per e-mail.

Je kan de gegevens die wij over je verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren, aanvullen of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@iwantmoore.eu, met een bewijs van je identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat jouw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Je beschikt ook over het recht om je persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen of aan een andere dienstverlener van jouw keuze. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, heb je het recht om die toestemming in te trekken.

De uitoefening van deze rechten is -in beginsel- kosteloos en zal zo spoedig mogelijk -doch uiterlijk binnen de wettelijk voorziene termijnen- worden behandeld.

Indien je het niet eens bent met de manier waarop I Want Moore - Red Frog BV je gegevens verwerkt, kan je steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, contact@apd-gba.be. Je kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van een schadevergoeding.

 

ARTIKEL 7 BEVEILIGING

Wij nemen de nodige maatregelen om je persoonsgegevens passend te beveiligen. I Want Moore - Red Frog BV waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. I Want Moore - Red Frog BV slaat belangrijke persoonsgegevens uitsluitend op eigen beveiligde servers of op beveiligde servers van derden.

 

ARTIKEL 8 BEWAARTERMIJN

We houden je gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacy voorwaarden worden omschreven.

Je facturatiegegevens bewaren we om wettelijke redenen minstens 7 jaar na de laatste factuurdatum. Klant- en leveranciersgegevens bewaren we zolang de klantrelatie wordt behouden tot 2 jaar na afloop daarvan.

Persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard, indien dat vereist is om aan een wettelijke verplichting te voldoen, het noodzakelijk is om (eventueel) juridische claims te kunnen opvangen/toezichthoudende autoriteiten te kunnen beantwoorden, alsook (uitsluitend) voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang of historisch/wetenschappelijk onderzoek.

Na afloop van de bewaartermijn worden je persoonsgegevens in beginsel gewist.

 

ARTIKEL 9 WIJZIGINGEN

Van tijd tot tijd zullen deze privacy voorwaarden door ons moeten worden bijgewerkt of aangepast om wijzigingen in onze bedrijfspraktijken, manier van gegevensverzameling of organisatie weer te geven. Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, dan de plaatsing van de gewijzigde verklaring op onze website

Als je niet akkoord bent met de wijzigingen, dien je voordat de gewijzigde Privacy voorwaarden in werking treedt het gebruik van de website te staken en niet langer persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als je het gebruik van de website voortzet of persoonsgegevens blijft verstrekken na inwerkingtreding van de gewijzigde Privacy voorwaarden, ben je gehouden aan die nieuwe Privacy voorwaarden.

 

ARTIKEL 10 COOKIES

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder je voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst je toestemming.

 

ARTIKEL 11 GEBRUIK VAN LOCATIE EN LOCATIEGEGEVENS

De app van I Want Moore gebruikt jouw locatie om te bepalen of er bedrijven in uw directe omgeving zijn die speciale aanbiedingen en/of kortingen aanbieden. Deze dienst wordt ook op de achtergrond gebruikt, ook als de app gesloten is.

 

ARTIKEL 12 CONTACTEER ONS

Heb je vragen en/of opmerkingen, stuur dan een e-mail naar info@iwantmoore.eu.

I WANT MOORE uses cookies to optimize the user experience of its website. Review our  cookie policy.